วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อดีของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตประกอบไปด้วยบริการที่หลากหลาย  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานบริการมากมาย  โดยสามารถค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ  เช่น  งานวิจัย  บทความในหนังสือพิมพ์  ความก้าวหน้าทางวิชาการได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก  เช่น  ห้องสมุด  สถาบันการศึกษา  และสถาบันวิจัย  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ  ได้ทั่วโลกและอย่างรวดเร็วจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวสารต่างๆ  รวมทั้งอ่านบทความเรื่องราวที่ลงในนิตยสารหรือวารสารต่างๆ  สามารถรับ – ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้อย่างโดยไม่ต้องเสียเงินค่าตราไปรษณีย์ยากร  ถึงแม้จะเป็นการส่งข้อความไปต่างประเทศก้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเหมือนการส่งจดหมาย  การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้นอกจากจะส่งข้อความตัวอักษรแบบจดหมายธรรมดาแล้วยังสามารถส่งแฟ้ม  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียงพร้อมกันไปได้ด้วย  สามารถสนทนากับผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลได้ทั้งในลักษณะการพิมพ์ข้อความและเสียง  ร่วมกลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็น  หรือพูดคุยถกปัญหากับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันเป็นการขยายวิสัยทัศน์ในเรื่องที่สนใจนั้นๆ  การถ่ายโอนแฟ้มข้อความ  ภาพและเสียงจากที่อื่นๆรวมทั้งโปแกรมต่างๆ  ได้จากแหล่งที่มีผู้ให้บริการ  ตรวจสอบราคาสินค้าและสั่งซื้อ  รวมทั้งบริการหลากหลายรูปแบบ  เช่น  การดูหนัง  ฟังเพลง  ราการวิทยุ  การชมรายการโทรทัศน์ให้ผู้อื่นทราบอย่างทั่วถึง  ให้เสรีภาพในการสื่อสารทุกรูปแบบแก่บุคคลทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น